DARKON ®

02 2023

 

 ДАРКОН ®

Отопление с електрически нагреватели

 

 

Начало Отопление с нагреватели Нагреватели за радиатори Нагреватели за лири Нагреватели за басейни Сушилни за ски екипировка Нагреватели за галв. вани Промишлени нагреватели За нас Контакти

Серията   електрически  нагреватели   за  радиатори   и  лири “ДАРКОН-Е”, разработена  и  произвеждана от фирма “ДАРКОН”,  е предназначена за изграждане  на  водни  отоплителни системи  на жилищни и промишлени сгради. Серията дава възможност да бъде постигнат   комфорта  на   водното  отопление   при  отсъствие  на централно  отопление,  без  да  са  необходими  котел  за  локално отопление, тръбна и специална електрическа инсталация, армату-ра и др. Подходящ радиатор, оборудван с нагревател от предлага-ната серия е достатъчен за отопление на помещението, като дава възможност за  управление както по температура на въздуха, така и по време, посредством  таймер. Това управление се реализира за всяко помещение по отделно, като дава възможност за оптимизи-ране на потреблението.

            Средствата които биха били изразходвани за котел, тръбна и електрическа инсталация, могат да бъдат дадени за външна изола-ция на сградата.

            С относително най-ниската, (50-60)°C,  температура на излъч-ващата повърхност и достатъчна площ, водният радиатор предиз-виква бавно движение на въздуха. Така нагрятият въздух остава по-дълго време в долната половина на помещението и усещането за  топлина  е  по-силно.   Обратно,  прегрятите   и  недостатъчни повърхности на сухи или маслени радиатори, конвекторни радиа-тори, всички видове отоплителни прибори с принудителна цирку-лация, открити реотани и др. водят до бързо движение на въздуха, което намалява  усещането  за  топлина  и  води  до  задържане  на топлия въздух в горната половина на помещението. Намаляването на усещането за топлина ни принуждава да усилваме отоплението.

            Управлението на  отоплението по време, позволява  помеще-нията да бъдат отоплявани  само когато  и  колкото  е  необходимо, като   възможностите   за  това   са в  зависимост   от  използвания таймер.

            Всичко това прави отоплението с водни радиатори с вграде-ни електрически нагреватели най-икономичния метод за отопление с електрически ток,  както като  първоначална  инвестиция,  така  и като разходи за експлоатация.

           Освен като основен източник на отопление,  нагревателите се използват  и като допълнително средство към отоплителни систе-ми  с котли с твърдо или друго гориво, камини с водни ризи, слън-чеви инсталации и др.

           Серията  нагреватели  за радиатори и лири  е конструирана и произведена   в  съответствие   с  изискванията  на   Наредбата  за съществените изисквания и оценяване на съответствието на елек-трически съоръжения, предназначени за ползване в определени граници на напрежението и БДС EN 60335-1.

В  конструкцията   са  заложени  технически   и  технологични решения които осигуряват безопасност, функционалност, надежд-ност и ремонтопригодност. Представлява качествено развитие на произвежданите  от  1994 г.  от  фирма  “ДАРКОН”   нагреватели  за радиатори.